Jesteśmy AKCJĄ a nie reakcją!

Projekt Animersi

Projekt Animersi

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest aktywizacja dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania młodzieży w zakresie animacji społecznej
Projekt zakłada również
– uwrażliwienie młodzieży na potrzeby rówieśników – ukazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego
– animowanie dzieci w środowiskach lokalnych – wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności w zakresie animacji społecznej – wsparcie dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym – budowanie relacji poprzez zabawę – promocja wolontariatu i postaw prospołecznych – integracja społeczności sąsiedzkiej – nabycie umiejętności interpersonalnych uczestników projektu
– promowanie postaw budujących poczucie dbania o wspólne dobro – zmniejszenie wykluczenia społecznego dzieci

DZIAŁANIA:
Projekt o nazwie ANIMERSI to działania angażujące wolontariuszy i młodzież do aktywności na rzecz społeczności lokalnej. Animersi będą aktywizować i „wyciągać z bram” rówieśników oraz dzieci mieszkające w najuboższych i najbardziej zaniedbanych dzielnicach miasta Pabianic.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

Warsztaty dla uczestników projektu (30 osób) Planowane są cztery warsztaty dla uczestników, w trakcie których zostaną wyposażeni w narzędzia niezbędne do prawidłowego prowadzenia animacji. Warsztaty poszerzą również ich umiejętności interpersonalne oraz wiedzę na temat wolontariatu.
Warsztat ABC Wolontariatu – podczas tego warsztatu uczestnicy poznają ideę wolontariatu, formy, korzyści, prawa i obowiązki. Zapoznają się z kartą etyczną wolontariusza. Warsztat zostanie poprowadzony przez koordynatora wolontariatu.
Ja jako Animers – W trakcie drugich warsztatów Animersi rozwiną swoje umiejętności interpersonalne. Nauczą się konstruktywnej komunikacji i nawiązywania relacji. Celem spotkania będzie również uświadomienie uczestnikom jak ważna jest tolerancja i empatia, współpraca w grupie i współzawodnictwo.
Tańce integracyjne – uczestnicy poznają szereg tańców, które będą integrować i angażować odbiorców
Animersi w Akcji – warsztat który przygotują uczestników do akcji podwórkowych. Animersi zdobędą umiejętności animacyjne, będą uczyć się jak wykorzystywać sprzęt do animacji oraz własny potencjał. Nauczą się jak aktywizować, zachęcać, motywować i „bawić” się z dziećmi.

Akcje podwórkowe
W ramach projektu odbędzie się 5 wyjść Animersów w przestrzeń podwórkową. Uczestnicy będą podzieleni na 3 zespoły (po 10 uczestników + 5 wolontariuszy) i będą działać na podwórkach wcześniej wybranych w konsultacji z pracownikami socjalnymi i policją.
Młodzież będzie animować czas wolny rówieśnikom i dzieciom, wykorzystując zdobyte podczas warsztatów umiejętności oraz zakupiony na potrzeby projektu sprzęt do animacji. Sprzęt animacyjny będzie w znaczny sposób wzbogacał i uatrakcyjniał zajęcia. Będzie również wykorzystywany jako kontynuacja projektu. Podczas działań animacyjnych Animersi będą prezentować alternatywne formy spędzania czasu wolnego i nawiązywać konstruktywne relacje. W trakcie akcji podwórkowych będą poruszane tematy dotyczące dobrej komunikacji, wzajemnej akceptacji, zdrowej konkurencji, współpracy i poszanowania wspólnych dóbr. Animersi będą liderami, którzy będą propagować dobre wzorce zachowań. Akcje podwórkowe to również wspólne dbanie o dobro wspólne. Mieszkańcy dzielnic będą wspólnie porządkować swoje okolice i je kolorować (kolorowe krawężniki, kamienie itp).

Happening „Szanujmy dobro wspólne”
Podsumowaniem projektu będzie happening animacyjny. Podczas wydarzenia wspólnie z okolicznymi mieszkańcami i uczestnikami akcji podwórkowych będziemy tworzyć mural (przy współpracy znanego graficiarza KRUKA), którego przesłaniem będzie szanowanie wspólnego dobra. Podczas happeningu
Animersi będą prowadzić samodzielnie gry i zabawy. Zaplanowane jest również malowanie artystyczne na sztalugach, malowanie elewacji okolicznych budynków (jest już zgoda) oraz tańce integracyjne.

Efekt projektu
Efektem projektu jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności 30 uczestników projektu. Animersi poprzez szereg działań projektowych nie tylko zdobędą umiejętności animacyjne lecz również uwrażliwią się na potrzeby innych, będą umieli wspierać i aktywizować swoich rówieśników i dzieci. Bezpośredni kontakt z nieznanymi ludźmi otworzy ich na to co nieznane, pozwoli wyjść poza swój własny świat i otworzyć się na drugiego człowieka.
Efektem projektu będzie zaktywizowanie i zaangażowanie dzieci wykluczonych społecznie w poszczególnych dzielnicach. Poprzez takie działania dzieci poznają sposoby na konstruktywne spędzanie czasu. Nawiążą życzliwe relacje i nauczą się dbać o mienie publiczne.
Działania projektowe w efekcie zintegrują mieszkańców poszczególnych dzielnic, którzy będą pracować na rzecz wspólnego dobra w ich okolicy.
Trwałym efektem projektu będą ozdobione elementy w przestrzeni miejskiej oraz mural, który będzie przemawiał każdego dnia do wszystkich mieszkańców miasta Pabianic, którzy go zobaczą.
Ważnym efektem będzie powstanie grupy streetworkingowej, która będzie pracowała w stałym wymiarze i nie zakończy się z chwilą zakończenia projektu. Grupa przeszkolonej młodzieży będzie mogła aktywizować kolejne dzielnice w naszym mieście.

Odbiorcy
Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą projektowi Animersi. Jest to grupa 30 osób, w wieku 13-17 lat w skład których wchodzą:
– młodzież uczęszczająca na spotkania grupy rozwoju (GRAMP – Grupa Rozwoju Aktywnej Młodzieży Partyzanci prowadzona przez Grupę Wolontarystyczną „AGRAFKA” – młodzież mająca różnorodne trudności emocjonalne i materialne) – 10 osób
– uczestnicy świetlicy środowiskowej Towarzystwa Brata Alberta – 10 osób
– młodzież zrekrutowana przez pedagogów szkolnych – 10 osób
Pośrednimi odbiorcami będą:
– Dzieci i rodziny mieszkające w dzielnicach, w których odbędą się działania projektowe
– Wolontariusze Grupy Wolontarystycznej “AGRAFKA”, którzy razem z Animersami będą animować społeczność lokalną
– mieszkańcy miasta Pabianic, którzy wezmą udział w happemingu
– społeczność lokalna, do której dotrze informacja o projekcie

Miejsce i czas realizacji Projektu
Projekt będzie realizowany w terminie od 13 maja do 14 lipca. Miejsce realizacji to ubogie i zaniedbane dzielnice miasta Pabianic